El Gabinet Psicopedagògic Escolar, com a servei del Col·legi, dóna suport i intervé en el mateix proporcionant-li assessorament i orientació.

HORARI ATENCIÓ A PARES:

Matí/vesprada (9-17h)

*Prèvia concertació de cita a través del mestre – tutor

COMPOSICIÓ

El gabinet psicopedagògic escolar (G.P.E.) està format per un equip multiprofessional composat per un especialista en pedagogia terapèutica i un psicòleg/a.

 • Mestra de Pedagogia Terapèutica:
  • Mayte Bernabé Tent
 • Mestres d’Audición y Llenguatge:
  • Mª Ángeles García Salvi (Ed. Infantil)
  • Amparo Llópez Torrent (Ed. Primària)
  • Amparo Olaso Masquefa (Servei Psicopedagògic Escolar de zona)

ÀMBIT DE INTERVENCIÓ

L’àmbit d’intervenció del G.P.E. comprén:

 • 2n Cicle d’Educació Infantil (3, 4, i 5 anys)
 • Educació Primària (de 1r a 6é)

OBJECTIUS I FUNCIONS

Objetivos Funciones
Realitzar el Pla i d’activitats del gabinet psicopedagògic escolar. Elaboració del Pla d’activitats i calendari d’elaboració d’aquestes.
Detectar i valorar socio-psicopedagògicament als alumnes susceptibles de ser considerats com  alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (neae) i si escau proposar la determinació de la seua modalitat d’escolarització més òptima en els alumnes amb necessitats educatives especials (nee). Valoració  sociopsicopedagògica i logopèdica.
Valorar i sol·licitar recursos tècnics i productes de suport pels alumnes amb necessitats educatives especials.     Orientar per a la provisió de productes de suport individuals per a l’alumnat amb nee.
Valorar i derivar a determinats alumnes a altres serveis, institucions, etc. per a la realització de les avaluacions que es consideren oportunes en funció de la seua problemàtica Elaboració d’informes psicopedagògics de derivació a altres serveis, institucions, etc.
Orientar als tutors, professors i professors de suport en la selecció, elaboració i seguiment de les mesures educatives que s’adopten Assessorar i col·laborar en l’elaboració/seguiment de les mesures educatives.
Orientar psicopedagògicament en els processos d’aprenentatge  i adaptació en les diferents etapes educatives Orientació psicopedagògica en les diferents etapes educatives:- Final d’Educació Infantil.- 2n Ed. de Primària.- 6é Ed. de Primària.
Detectar en els primers moments de l’escolarització  les condicions personals i socials que faciliten o dificulten el procés de E/A de l’alumne/a i la seua adaptació al mitjà escolar. Detecció precoç. Avaluació inicial dels alumnes/as de nova incorporació a l’etapa d’Ed. Primària. Orientacions sobre aspectes que té a veure amb l’adaptació al centre escolar
Assessorar i orientar a les famílies en aquells aspectes relacionats amb l’educació dels seus fills (pautes educatives, estratègies i procediments conductuals, hàbits, etc.). Assessorament a les famílies.
Assessorar i/o donar suport tècnicament al professorat, a l’equip directiu i a la institució en aspectes psicopedagògics relacionats amb el currículum escolar: Projectes curriculars, tractament a la diversitat, ACI, avaluació, metodologia, materials didàctics, etc, així com en aspectes relacionats amb les conductes i els conflictes escolars relacionats amb l’alumnat (modificació de conducta, assetjament, etc.) Assessorament al professorat, a l’equip directiu i a la institució.
Proposar i orientar sobre programes i plans educatius per al centre. Assessorament a l’equip directiu, al professorat i al centre.
Assessorar sobre programes específics i estratègies i tècniques d’estudi. Assessorament al professorat, als pares i/o als alumnes del centre.
Orientar a l’alumnat, en tots aquells temes que li concerneixen. Orientació a l’alumnat en temes relacionats amb l’orientació escolar i personal, pautes educatives, pautes d’autocontrol, assetjament escolar, …
Orientar al centre, equip directiu i al professorat en l’establiment de mesures facilitadores de la integració escolar i social de l’alumnat quant a l’elaboració, seguiment i avaluació del Pla d’Educació Compensatòria:- organització del centre i aules- pla d’acolliment de l’alumnat immigrant- metodologia- materials didàctics- suports necessari- estratègies comunicatives Orientació i assessorament en tots aquells aspectes que tenen a veure amb l’acolliment i integració de l’alumne immigrant.
Coordinar-se amb el Departament d’Orientació de l’etapa de  Secundària del centre, amb la finalitat d’informar i orientar sobre els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que s’incorporen a l’ESO. Coordinació amb el Departament d’Orientació de l’etapa de Secundària.
Coordinacions puntuals i/o periòdiques amb els suports externs des del centre i per al centre.     Coordinació i col·laboració amb serveis externs al centre: Ajuntament, SPEs, CEFIRE, Serveis mèdics,…
Realitzar activitats encaminades a la formació contínua dels membres del G.P.E Participació en jornades, xarrades, conferències, cursos, grups de treball, etc.