En el nostre centre hi ha 4 línies de l’ESO des de 1r a 4t . Una de les línies és en valencià.

Quant a Batxillerat, tenim dos modalitats: Científico-tecnològica i Humanisticosocial.

Els punts forts pels que destaca la nostra tasca educativa són:

 • Educació en valors.
 • Atenció tutorial.
 • Entrega de notes en mà als pares en totes les avaluacions.
 • Bona convivència.
 • Atenció a la diversitat.
 • Activitats complementàries.
 • Activitats extraescolar.
 • Pràctiques de laboratori.
 • Orientació als estudis superiors.
 • Èxit en els resultats del selectiu.
 • Continuïtat en Batxiller i Cicles Formatius en el mateix centre.

E.S.O.

Principis generals de l’ESO

 1. L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria comprén quatre cursos, que se seguiran ordinàriament entre els dotze i els setze anys d’edat.
 2. La finalitat de l’Educació Secundària Obligatòria consistix a aconseguir que els alumnes i les alumnes adquirisquen els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístics, artístic, científic i tecnològic; desenrotllar i consolidar en ells els hàbits d’estudi i de treball; preparar-los per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral i formar-los per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.
 3. En l’Educació Secundària Obligatòria es prestarà especial atenció a l’orientació educativa i professional de l’alumnat.
 4. L’Educació Secundària Obligatòria s’organitzarà d’acord amb els principis d’educació comuna i d’atenció a la diversitat de l’alumnat. Correspon a les Administracions educatives regular les mesures d’atenció a la diversitat, organitzatives i curriculars, que permeten als centres, en l’exercici de la seua autonomia, una organització flexible de les ensenyances.
 5. Entre les mesures assenyalades en l’apartat anterior es contemplaran les adaptacions del currículum, la integració de matèries en àmbits, els agrupaments flexibles, els desdoblaments de grups, l’oferta de matèries optatives, programes de reforç i programes de tractament personalitzat per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

Objectius de l’ESO

L’Educació Secundària Obligatòria contribuirà a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capacitats que els permeten:

a) Assumir responsablement els seus deures, conéixer i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg afermant els drets humans com a valors comuns d’una societat plural i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.

b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones.

d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.

e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a, amb sentit crític, adquirir nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació.

f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents disciplines, així com conéixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els diversos camps del coneixement i de l’experiència.

g) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la llengua castellana i, si n’hi haguera, en la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma, textos i missatges complexos, i iniciar-se en e coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.

i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada.

j) Conéixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, així com el patrimoni artístic i cultural.

k) Conéixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per a afavorir el desenvolupament personal i social. Conéixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seua diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, contribuint a la seua conservació i millora.

l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació.

 

Organització dels cursos primer, segon i tercer.

 1. Les matèries dels cursos primer a tercer de l’etapa seran les següents:
 • Ciències de la naturalesa.
 • Educació física.
 • Ciències socials, geografia i història.
 • Llengua castellana i literatura , valencià i literatura.
 • Llengua estrangera.
 • Matemàtiques.
 • Educació plàstica i visual.
 • Música.
 • Tecnologies.
 1.  En segon  curs tots els alumnes cursaran la matèria d’educació per a la ciutadania i els drets humans en la qual es prestarà especial atenció a la igualtat entre homes i dones.
 2. En el tercer curs la matèria de ciències de la naturalesa es desdoblegarà en Biologia i Geologia, d’una banda, i Física i Química per un altre.
 3. Així mateix, en el conjunt dels tres cursos, els alumnes podran cursar alguna matèria optativa. L’oferta de matèries en aquest àmbit d’optativitat haurà d’incloure una segona llengua estrangera i cultura clàssica. Les Administracions educatives podran incloure la segona llengua estrangera entre les matèries a les quals es refereix l’apartat 1.
 4. Sense perjudici del seu tractament específic en algunes de les matèries de l’etapa, la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en valors es treballaran en totes les àrees.

Organització del quart curs.

 1. Tots els alumnes hauran de cursar en el quart curs les matèries següents:
 • Educació física.
 • Educació ètic-cívica.
 • Ciències socials, geografia i història.
 • Llengua castellana i literatura, valencià i literatura.
 • Matemàtiques.
 • Primera llengua estrangera.

2. A més de les matèries enumerades en l’apartat anterior, els alumnes hauran de cursar tres matèries de les següents:

 • Biologia i geologia.
 • Educació plàstica i visual.
 • Física i química.
 • Informàtica.
 • Llatí.
 • Música.
 • Segona llengua estrangera.

    Tecnologia.

 1. En la matèria d’educació ètic-cívica es prestarà especial atenció a la igualtat entre homes i dones.
 1. Sense perjudici del seu tractament específic en algunes de les matèries d’aquest quart curs, la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en valors es treballaran en totes les àrees.
 1. Aquest quart curs tindrà caràcter orientador, tant per als estudis post obligatoris com per a la incorporació a la vida laboral. A fi d’orientar l’elecció dels alumnes, es podran establir agrupacions d’aquestes matèries en diferents opcions.

BATXILLERAT

El Batxillerat és un ensenyament post-obligatòria, impartida normalment des que l’alumne té 16 anys, després d’haver obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, de caràcter preuniversitari i de dos cursos de durada. Després d’haver superat el Batxillerat, es pot ingressar directament en els Cicles Formatius de Grau Superior o en  la Universitat, una vegada superades les Proves d’Accés a la Universitat.

El Batxillerat té com a finalitat proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permeten desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència. Així mateix, capacita als  alumnes per a accedir a l’educació superior.

El Batxillerat es desenvolupa en modalitats diferents, s’organitza de manera flexible i, si escau, en diferents vies, a fi que puga oferir una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les seues perspectives i interessos de formació o permeta la incorporació a la vida activa una vegada finalitzat el mateix.

 

Objectius

El Batxillerat contribuirà a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capacitats que els permeten:

a) Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució espanyola així com pels drets humans, que fomente la coresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa.

b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de forma responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.

c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no discriminació de les persones amb discapacitat.

d) Afermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a l’eficaç aprofitament de l’aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament personal.

e) Dominar, tant en la seua expressió oral com escrita, la llengua castellana i, si escau, la llengua cooficial de la seua Comunitat Autònoma.

f) Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres.

g) Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.

h) Conéixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els principals factors de la seua evolució. Participar de forma solidària en el desenvolupament i millora del seu entorn social.

i) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada.

j) Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes científics. Conéixer i valorar de forma crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com afermar la sensibilitat i el respecte cap al medi ambient.

k) Afermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, confiança en un mateix i sentit crític.

l) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de formació i enriquiment cultural.

m) Utilitzar l’educació física i l’esport per a afavorir el desenvolupament personal i social.

n) Afermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària.

 

Organització

En el nostre centre tenim dues  modalitats del batxillerat:

a) Científic-tecnològica.

b) Humanístic-social.

El batxillerat  el tenim organitzat en dos cursos, 1r i 2n, amb les seues matèries comunes,  matèries de modalitat i matèries optatives. En cada curs hi ha dos grups (un humanístic-social i  un altre científic-tecnològic).