COMPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT DE ORIENTACIÓ

El Departament d’Orientació del nostre centre està compost per quatres professionals. Comptem amb una orientadora docent per a l’etapa d’Educació Secundària, així com amb tres docents per als programes de Diversificació Curricular davall la metodologia dels àmbits que oferim (El programa per a la Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment i el Programa de Reforç de 4t de l’ESO), exercint dos d’ells les tutories d’estos grups.

ATENCIÓ A PARES: Amb cita prèvia a través de tutoria.

 

OBJECTIUS GENERALS

  1. Contribuir a la personalització de l’educació, gràcies a una orientació de caràcter individualitzat que concep la persona com un tot, atenent a una educació integral.
  2. Cooperat en els aspectes de la vida escolar des de la posició de l’orientador, propiciant  aprenentatges funcionals i en connexió amb l’entorn, assessorant tots els membres de la comunitat educativa en les qüestions que puguen incidir en estos aspectes.
  3. Despertar en els alumnes la capacitat de dirigir el seu aprenentatge, afavorint l’adopció d’estratègies metacognitives, d’autocontrol i d’autoconeixement.
  4. Previndre i identificar les dificultats d’aprenentatge, integració i creixement personal ,actuant sobre elles, proporcionant les respostes educatives adequades per a l’alumnat, per mitjà de les mesures d’atenció a la diversitat, dins del paradigma de l’educació inclusiva.
  5. Acompanyar en el creixement i l’adquisició de la maduresa, el desenrotllament de la mateixa identitat i l’adquisició d’un sistema de valors sòlid.
  6. Orientar els alumnes i a les seues famílies en el procés de presa de decisions acadèmiques i/o professionals d’acord amb les seues possibilitats, facilitant informació dels distints itineraris formatius o laborals.

ÁMBITS D’INTERVENCIÓ

Hi ha tres grans àmbits d’intervenció que permeten el compliment  de les funcions del Departament d’Orientació: El suport al procés d’ensenyança-aprenentatge; l’orientació  acadèmica i professional i l ‘acció tutorial. També explicitarem les principals vies d’assessorament a la comunitat educativa i la relació amb institucions.

 

EL SUPORT ALS PROCESSOS D’ENSENYANÇA I APRENENTATGE

Realitzem els pertinents processos d’avaluació, diagnòstic i assessorament d’alumnes proposat pels docents, els tutors i/o  les famílies. En els casos que ens marca la legislació, s’emet el pertinent informe psicopedagògic, com en les adscripcions als nostres Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment (PMAR 3), Programa de Reforç (PR 4), l’aplicació de mesures d’Educació Compensatòria i l’elaboració d’ACIS, entre altres. Esta mesura la fem extensiva als alumnes nous del centre i als alumnes que finalitzen l’etapa educativa.

Analitzem les mesures adoptades prèviament, els nivells de competència curricular i les característiques personals i de context, concloent amb una proposta curricular de progrés.

També orientem sobre les tasques i les mesures educatives de caràcter preventiu, i de coordinació, facilitant al professorat les orientacions metodològiques, criteris i procediments d’avaluació requerits.

Coordinem les mesures de suport ordinari i extraordinari dutes a terme  per afavorir els desenrotllament d’alumnes amb Necessitats Educatives Especials o Necessitats de Compensació Educativa, tant dins de l’àmbit escolar com dins del familiar, articulant el seguiment de les mateixes, oferint un assessorament constant als professors que impartixen les activitats de reforç, als professors d’àrea i als tutors, sobre les <mesures d’Atenció a la Diversitat. Qüestions d’innovació educativa i gestió de conflictes en l’aula.

 

PLA D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

 

    Comptem amb un Pla d’Orientació Acadèmica i Professional que implica tots els alumnes de 4t d’ESO i a les seues famílies en un important procés d’autodescobriment i de decisió a través de la informació i la reflexió. Oferim una valoració de les aptituds i preferències dels alumnes i àmplia informació sobre les opcions educatives i laborals de l’entorn, a través de la realització de proves psicotècniques, assistència a xarrades i tots els mitjans que el nostre centre posa a disposició dels tutors en este procés.

També col·laborem amb els tutors cada curs en l’ompliment del Consell Orientador, atenent a les propostes col·legiades i proporcionant assessorament i intervenció quan siga necessari.

 

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

 

    El nostre centre disposa d’una important acció tutorial basada en l’experiència i implicació d’un gran equip  de tutors. Des del Departament d’Orientació ens encarreguem de l’elaboració del Pla d’Acció Tutorial i de la seua coordinació, proporcionant als tutors els recursos que necessiten per a dur a terme la seua tasca de forma excel·lent.

    En este Pla trobem integrades sessions sobre qüestions relacionades amb el creixement en virtuts, tècniques d’estudi, integració social, resolució de conflictes…

 

ASSESSORAMENT A LA COMUNITAT EDUCATIVA

 

    Estem al servici de la comunitat educativa per a realitzar un acompanyament en aquelles qüestions d’índole sociopsicoeducativa que presenten repercussió en els àmbits personals i escolars dels nostres alumnes.

Oferim proximitat i escolta, assistint a tots els nostres alumnes i constituint una presència constant en les dependències del centre.

Sempre a disposició de les famílies, disposem d’un ampli horari d’atenció per a escoltar, assessorar i acompanyar, assistint a l’acció tutorial i coordinant el treball conjunt dels diferents professionals implicats. Una d’estes mesures és l’Escolà de Pares on tractem temes d’interés general relacionats amb l’adolescència, normalment a proposta de les famílies.

El departament d’Orientació exerceix un important paper consultor dins del centre, proporcionant assessorament i suport tècnic a , tutors, professorat i equips directius, en qüestions com a establiment de mesures educatives, Diversificació Curricular, implementació de protocols i programes socioeducatius i adscripció dels alumnes als diferents recursos, entre altres. També ofereix suport a les Direccions d’Estudis i disciplina tant en intervenció directa amb programes de modificació de conducta com a través de consultes tècniques.

 

 

RELACIÓ AMB LES INSTITUCIONS

 

Com a Col·legi Diocesà pertanyem a la fundació de Col·legis Diocesans Sant Vicent Màrtir, podem oferir als nostres alumnes tots els beneficis que la Fundació ens reporta, assistint a les jornades formatives i informatives, especialment en les qüestions referides a innovació pedagògica i polítiques d’equitat i inclusió educativa.

    D’altra banda, dins del nostre entorn, considerem fonamental col·laborar amb el Gabinet Psicològic de l’Ajuntament de Moncada i la Comissió Socioeducativa, així com amb  la comissió Municipal d’Absentismes, amb l’objectiu d’integrar la nostra actuació en el marc d’un treball conjunt que puga ajudar els nostres alumnes a assolir els seus objectius de forma plena.

També mantenim una estreta col·laboració amb les universitats i diferents centres d’ensenyança, dins del procés d’Orientació Acadèmica i Professional. D’esta manera podem fer accessible als nostres alumnes tota la informació necessària en este important procés de decisió sobre el seu futur.