GRAU MITJÀ – GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Duració: 2.000 hores.

Quines ocupacions pots exercir: Auxiliar administratiu. Ajudant d’oficina. Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments. Administratiu comercial. Auxiliar administratiu de gestió de personal Auxiliar administratiu de les administracions públiques. Recepcionista. Empleat d’atenció al client. Empleat de tresoreria. Empleat de mitjans de pagament.

Mòduls Professionals:

 

Primer curs Segon curs

Comunicació empresarial i atenció al client

Operacions administratives de compravenda

Empresa i Administració

Tractament informàtic de la informació

Tècnica comptable

Anglés

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés

Formació i orientació laboral

Operacions administratives de recursos humans

Tractament de la documentació comptable

Empresa en l’aula

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés

Formació en Centres de Treball

GRAU MITJÀ – ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS

Duració: 2.000 hores.

Quines ocupacions pots exercir: Electronicista de vehicles. Electricista electrònic de manteniment i reparació en automoció. Mecànic d’automòbils. Electricista d’automòbils. Electromecànic d’automòbils. Mecànic de motors i els seus sistemes auxiliars d’automòbils i motocicletes. Reparador sistemes pneumàtics i hidràulics. Reparador sistemes de transmissió i frens. Reparador sistemes de direcció i suspensió. Operari d’ITV. Instal·lador d’accessoris en vehicles. Operari d’empreses dedicades a la fabricació de recanvis. Electromecànic de motocicletes. Vendedor/ distribuïdor de recanvis i equips de diagnosis

Mòduls Professionals:

Primer curs Segon curs

Motors

Circuits de fluids, suspensió i direcció

Sistemes de càrrega i arrancada

Sistemes de seguretat i confortabilitat

Mecanitzat bàsic

Formació i orientació laboral

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés

Circuits elèctrics auxiliars del vehicle

Sistemes auxiliars del motor

Sistemes de transmissió i frenada

Empresa i iniciativa emprenedora

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés

Formació en Centres de Treball

GRAU MITJÀ – MECANITZAT

Duració: 2.000 hores.

Quines ocupacions pots exercir: Ajustador operari de màquines ferramentes. Polidor de metalls i esmolador de ferramentes. Operador de màquines per a treballar metalls. Operador de màquines ferramentes. Operador de robots industrials. Treballadors de la fabricació de ferramentes, mecànics i ajustadors, modelistes matricers i assimilats. Tornero, fresador i mandrinador.

Mòduls Professionals:

Primer curs Segon curs

Processos de mecanitzat

Metrologia i assajos

Fabricació per arrancada de borumballa

Interpretació gràfica

Formació i orientació laboral

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés

Mecanitzat per control numèric

Fabricació per abrasió, electroerosión, tall i conformat i per processos especials

Sistemes automatitzats

Empresa i iniciativa emprenedora

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés

Formació en Centres de Treball

GRAU SUPERIOR – ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Duració: 2.000 hores.

Quines ocupacions pots exercir: Administratiu d’oficina. Administratiu comercial. Administratiu financer. Administratiu comptable. Administratiu de logística. Administratiu de banca i d’assegurances. Administratiu de recursos humans. Administratiu de l’Administració pública. Administratiu d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories. Tècnic en gestió de cobraments. Responsable d’atenció al client.

Mòduls Professionals:

Primer curs Segon curs

Gestió de la documentació jurídica i empresarial

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Ofimàtica i procés de la informació

Procés integral de l’activitat comercial

Comunicació i atenció al client

Anglés

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés

Formació i orientació laboral

Gestió de recursos humans

Gestió financera

Comptabilitat i fiscalitat

Gestió logística i comercial

Simulació empresarial

Projecte d’Administració i Finances

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés

Formació en Centres de Treball

 

GRAU SUPERIOR – AUTOMOCIÓ

Duració: 2.000 hores.

Quines ocupacions pots exercir: Cap de l’àrea d’electromecànica. Recepcionista de vehicles. Cap de taller de vehicles de motor. Encarregat d’ITV. Pèrit taxador de vehicles. Cap de servici. Encarregat d’àrea de recanvis. Encarregat d’àrea comercial d’equips relacionats amb els vehicles. Cap de l’àrea de carrosseria: xapa i pintura.

Mòduls Professionals:

Primer curs Segon curs

Sistemes elèctrics i de seguretat i confortabilitat

Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge

Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars

Elements amovibles i fixos no estructurals

Formació i orientació laboral

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés

Tractament i recobriment de superfícies

Estructures del vehicle

Gestió i logística del manteniment de vehicles

Tècniques de comunicació i de relacions

Empresa i iniciativa emprenedora

Projecte d’automoció

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés

Formació en Centres de Treball

 

GRAU SUPERIOR – DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA

Duració: 2.000 hores.

Quines ocupacions pots exercir: Delineant projectista. Tècnic en CAD. Tècnic en desplegament de productes. Tècnic en desplegament de matrius. Tècnic en desplegament d’utillatges. Tècnic en desplegament de motles. Tècnic de desenrotllament de productes i motles.

Mòduls Professionals:

Primer curs Segon curs

Representació gràfica en fabricació mecànica

Disseny de productes mecànics

Disseny de motles i models de fosa

Tècniques de fabricació mecànica

Formació i orientació laboral

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés

Disseny d’estris de processat de xapa i estampació

Disseny de motles per a productes polimèrics

Automatització de la fabricació

Projecte de disseny de productes mecànics

Empresa i iniciativa emprenedora

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés

Formació en Centres de Treball

 

MODALITATS D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria
 • Titulats de Formació Profesionesl de Primer Grau (Tècnic Auxiliar)
 • Titulats de Formació Professional de Grau Mitjà (Tècnic)
 • Tindre 2n de BUP aprovat
 • Haver superat el 2n curs del Pimer Cicle Experimental de Reforma d’Ensenyances Mitges
 • Haver superat, de les ensenyances d’Arts Plàstiques i Oficis Artístics, el 3r curs del Pla de 1963 o 2n de comuns experimental
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics

Accés per mitjà de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés

 

MODALITATS D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Accés directe (Criteris en orde de prioritat) :

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitat BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BHCS o BL; o haver superat l’opció C o D de COU
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE/LOGSE
 • Haver superat el 2n curs d’altres modalitats de Batxillerat Experimental
 • Tindre l’opció A o B de COU o el Preu superat
 • Estar en possessió del títol de Formació Professional de 2n Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics
 • Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors

Accés per mitjà de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés. Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic relacionat amb aquell a què es desitja accedir, el requisit d’edat per a la realització de la prova serà tindre 18 anys, o complir-los durant l’any en curs