TERMINI DE PRESENTACIÓ.

Alumnes ja matriculats al centre Alumnes de nova matriculació
– Infantil i Primària: de l’11 de juny al 2 de juliol

– E.S.O.: de l’11 de juny al 26 de juliol

– Infantil i Primària: del 14 de juny al 2 de juliol

– E.S.O.: del 19 al 26 de juliol

Els alumnes que ja van sol·licitar beca per al curs 2017/2018 (encara que no se’ls concedirà) hauran de passar per secretaria a arreplegar els impresos, que ja vénen omplerts amb les dades de l’any passat. Si la situació no ha canviat, només hauran de firmar els impresos, sense necessitat de presentar cap documentació acreditativa (ja que ja es va presentar l’any passat). En el cas que hagen canvis, hauran d’omplir una nova sol·licitud i aportar la documentació acreditativa.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Una sol·licitud (Descarregar des de ací)
 • Fotocopia del DNI/NIE de los sol·licitants
 • Fotocopia del llibre de família o certificat d’empadronament col·lectiu actual.
 • Tota la documentació necessària para acreditar la composició de la unitat familiar, la renda familiar i aquelles dades  sociofamiliars que són considerades en la convocatòria.

Hauran de portar original i fotocòpia per a la seua confrontació. nEn el cas que els alumnes  que formen part de la mateixa unitat  familiar estiguen escolaritzats en el curs 2017/2018 en un únic centres, es presentarà una única sol·licitud. Si estan escolaritzats en uns quants centres, es presentarà una sol·licitud per cada centre.

 

ALUMNAT A QUI VAN DIRIGIDES LES AJUDES

 • Segon Cicle d’Educació Infantil.
 • Educació Primària.
 • Educació Secundària Obligatòria.

 

BENEFICIARIS DIRECTES DE L’AJUDA DE MENJADOR:

 • Alumnes en situació d’acollida familiar o residencial, i els fills de les famílies acollidores. Presentar certificat expedit  per la persona titular del centre residencial de protecció de menors.
 • Els fills de víctimes de violència de gènere. Presentar còpia compulsada de l’ordre de l’ordre de protecció a favor de la víctima o la sentència definitiva condemnatòria per fets constituís de violència de gènere.
 • Víctimes de terrorisme. Presentar còpia compulsada de la resolució del Ministeri d’Interior.
 • Els alumnes destinataris de la renda valenciana d’inclusió. Presentar còpia compulsada de la resolució.
 • Els alumnes que siguen beneficiaris directes rebran l’import màxim de l’ajuda.

 

COM REALITZAR LA SOL·LICITUD:

 • Aquelles famílies que ja van sol·licitar la beca de menjador en el curs 2017/2018 i la situació del qual no haja canviat, podran sol·licitar en el centre un esborrany de sol·licitud on ja constaran pregravats les dades de la sol·licitud anterior. El dit esborrany haurà de ser signat per la mateixa persona que va realitzar la sol·licitud el curs anterior. No serà necessari aportar cap documentació justificada.
 • Aquelles famílies que no van sol·licitar la beca de menjador en el curs 2017/2018 hauran de realitzar una sol·licitud i aportar Fotocòpia del DNI/NIE dels sol·licitants, llibre de família i tota la documentació necessària per a acreditar la composició de la unitat familiar, la renda familiar i aquelles dades sociofamiliars que són considerades en la convocatòria. Hauran de portar l’original i fotocòpia per a la seua confrontació. En el cas que els alumnes que formen part de la mateixa unitat familiar estiguen escolaritzats en el curs 2018/2019 en un únic centre, es presentarà una única sol·licitud. Si estan escolaritzats en uns quants centres, es presentarà una sol·licitud per cada centre.

 

MEMBRES COMPUTABLES DE LA UNITAT FAMILIAR.

 • Els progenitors o representants legals.
 • L’alumne.
 • Germans menors de 26 anys o majors d’edat quan es tracte de persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que convisquen en el mateix domicili i sempre que no perceben cap tipus d’ingrés.
 • En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable el que no convisca amb el sol·licitant de l’ajuda. No obstant això, si tindrà la consideració de membre computable, el nou cònjuge o persona unida per una relació anàloga, encara que no es trobe legalitzada la seua situació com a parella de fet, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En el cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar aquells que convisquen en el domicili en què es trobe empadronat l’alumne/a. Caldrà presentar també acord o resolució per la qual s’estableix el règim de custòdia compartida.

No computa: Els fills concebuts i no nascuts.

 

DADES DE LA RENDA PER A LA BAREMACIÓ.

 • L’acreditació de les dades econòmiques serà consultada per la conselleria a l’AEAT de forma telemàtica. La no presentació davant de l’AEAT de la declaració del IRPF per part d’alguns dels membres de la unitat familiar que estiguen obligats a això, serà motiu de la denegació de l’ajuda.
 • Rendes subjectes a IRPF: Caselles 415 i 435 (Exercici 2017)
 • En cas de no estar obligat i no haver presentat declaració d’IRPF, es tindrà en compte els ingressos i les deduccions i reduccions d’ingressos facilitats per l’AEAT, amb la corresponent minorització de 5.700 EUR que realitzarà l’aplicació informàtica de la Conselleria d’Educació.
 • Rendes exemptes: Computaran de manera íntegra coma renda de la unitat familiar i se sumaran, si és el cas, a les rendes subjectes a IRPF. L’import dels ingressos no subjectes a IRPF es veurà minorat en 5.700 EUR, com s’ha assenyalat en el punt anterior.

 

ACREDITACIÓ DE CIRCUMSTÀNCIES:

 • Família monoparental:
  • Aportar títol de família monoparental (Decret 179/2013 de 22 de novembre del Consell).
  • En cas de no disposar de títol de família monoparental, s’acreditarà per mitjà de la documentació següent:
   • Viudetat: Llibre de família i certificat de defunció d’alguns dels cònjuges.
   • Separació o divorci: Llibre de família i sentència judicial firmada de separació o divorci (o conveni regulador en el cas de parelles de fet), on constarà acreditada l’obligació legal de pagar la pensió alimentària, i el règim de convivència de la descendència.
   • Famílies de pare/mare solter/soltera: llibre de família.

En els tres casos caldrà aportar certificat municipal de convivència o si no n’hi ha, informe dels servicis socials o CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT COL·LECTIU. La convivència de la mare o el pare fadrins, separats, divorciats o vidus amb una altra persona amb què mantinguen una relació d’afectivitat, encara que esta no este regularitzada, exclou la condició de família monoparental i, en conseqüència, els beneficis atribuïts a la mateixa.

 • Família nombrosa: si el títol ha sigut emès per la Comunitat Valenciana no cal aportar-ho. Si prové de fora de la Comunitat Valenciana sí és necessari aportar còpia del títol. Si el títol està en procés de renovació, caldrà presentar còpia de la sol·licitud de renovació o el títol temporal.
 • Situació de desocupació o desocupació laboral del  pare i de la mare i/o dels tutors, sense presentació, la realitzarà d’ofici l’administració.
 • Persona refugiada: Còpia compulsada de la documentació facilitada pel Ministeri de l’Interior.
 • Persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa: Certificat del director del centre penitenciari o certificat acreditatiu expedit per un metge especialista.
 • Diversitat funcional: Certificat de reconeixement de grau de discapacitat.
 • Orfandat absoluta: Llibre de família o certificat del Registre Civil.

 

IMPORT DE L’AJUDA DE MENJADOR.

Beneficiaris directes:  Import màxim de l’ajuda: 4,25 EUR/dia.

Resta de beneficiaris: Es prorratejarà fins que s’esgote el crèdit determinat en la convocatòria.

 

LLINDARS MÀXIMS DE RENDA:

Families de: Límit renta 2017
2 membres 24.089,00 €
3 membres 32.697,00 €
4 membres 38.831,00 €
5 membres 43.402,00 €
6 membres 46.853,00 €
7 membres 50.267,00 €
8 membres 53.665,00 €

A partir de l’octau membre s’afegiran 3.391 euros a la renda de la unitat familiar per cada nou membre computable.

BAREMACIÓ:

Renta per càpita Punts
Fins 393 20
De 393,01 a 786 19
De 786,01 a 1.179 18
De 1.179,01 a 1.572 17
De 1.572,01 a 1.965 16
De 1.965,01 a 2.358 15
De 2.358,01 a 2.751 14
De 2.751,01 a 3.144 13
De 3.144,01 a 3.537 12
De 3.537,01 a 3.930 11
De 3.930,01 a 4.323 10
De 4.323,01 a 4.716 9
De 4.716,01 a 5.109 8
De 5.109,01 a 5.502 7
De 5.502,01 a 5.895 6
De 5.895,01 a 6.288 5
De 5.288,01 a 6.681 4
De 6.681,01 a 7.074 3
De 7.074,01 a 7.467 2
Más de 7.467 1

 

Circumstàncies sociofamiliars (màxim 2 punts)
Alumnat de centres d’ acció educativa singular (CAES) 1 punt
Situació de desocupació o atur laboral del pare i de la mare i/o tutors, sense percebre cap dels dos prestacions o subsidis per este concepte. 1 punt
Condició de persona refugiada 1 punt
Fill/a de famílies monoparentals. 1 punt
Condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa en un centre penitenciari del pare a del a mare o dels tutors (per una o diverses d’estes condicions). 1 punt
Família nombrosa de qualsevol categoria 1 punt
Diversitat funcional d’algun membre de la unitat familiar igual o superior al 33 % 1 punt
Orfe/na absolut/a 2 punts

Documentació oficial relacionada:

Informació en web de conselleria

Resolució amb la puntuació mínima d’ajudes menjador escolar curs 18-19

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2018-2019.

ORDE 18/2018, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres no universitaris de la Comunitat Valenciana.