Campus científics d’estiu any 2018

Es convoquen fins a 1.560 ajudes per a participar l’any 2018 en el Programa “Campus Científico de Verano”, dirigides a alumnes que es troben cursant l’any acadèmic 2017-2018, quart curs d’Educació Secundària Obligatòria i als estudiants de primer curs de Batxillerat de la modalitat de Ciències, segons la distribució següent:

 • 780 ajudes per a alumnes de quart curs d’Ensenyança Secundària Obligatòria.
 • 780 ajudes per a alumnes de primer curs de Batxillerat.

El Campus tindrà lloc de l’1 al 28 de juliol de 2018, en quatre torns de 7 dies de duració cada u, de diumenge a la vesprada a dissabte al migdia, segons el calendari següent:

 • Primer torn d’estudiants de 1r de Batxillerat: de l’1 al 7 de juliol
 • Segon torn d’estudiants de 1r de Batxillerat: del 8 al 14 de juliol
 • Primer torn d’estudiants de 4t d’ESO: del 15 al 21 de juliol
 • Segon torn d’estudiants de 4t d’ESO: del 22 al 28 de juliol

Es desenvoluparan en instituts i/o departaments d’investigació adscrits als Campus d’Excel·lència Internacional (*CEI) o Regional (*CER), en les següents universitats:

Universitat Autònoma de Madrid, Universitat de Castella-la Manxa, Universitat de Granada, Universitat d’Extremadura, Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, Universitat de Múrcia/Universitat Politècnica Cartagena, Universitat d’Oviedo, Universitat de Salamanca, Universitat de Santiago de Compostel·la, Universitat de Sevilla, Universitat de València/Universitat Politècnica de València, Universitat de Valladolid, Universitat de Vigo.

Requisits per a ser beneficiari:

 • Estar cursant, l’any acadèmic 2017-2018 ensenyaments de primer curs de Batxillerat de la modalitat de Ciències, o quart curs d’Educació Secundària Obligatòria en l’opció d’ensenyaments acadèmics cursant les matèries troncals de “biologia i geologia” i “física i química” o en l’opció d’ensenyaments aplicats cursant les matèries troncals de “ciències aplicades a l’activitat professional” i “tecnologia”, del sistema educatiu espanyol.
 • Haver nascut amb posterioritat al 31 de desembre de 2000.
 • No haver sigut adjudicatari d’una ajuda, havent participat en un projecte, en edicions anteriors del Programa Campus Científic d’Estiu
 • Haver obtingut una nota mitjana igual o superior a 8,5 punts en els estudis cursats l’any escolar 2016-2017.

Càlcul de la nota mitjana:

Per a realitzar el càlcul de la nota mitjana es tindran en compte totes les matèries computables cursades pel sol·licitant en el curs escolar 2016/2017.

Quantia de la beca:

L’adjudicació de les ajudes donarà lloc a l’assignació d’una plaça per a participar en els Campus Científics d’Estiu 2018, en un dels projectes oferits per les universitats que col·laboren en el Programa i subjecta a la disponibilitat d’aquests.

Els projectes oferits, que figuren en l’Annex I d’aquesta convocatòria, s’emmarcaran en alguna de les grans àrees científiques: física, química, matemàtiques, ciències naturals i mediambientals i les seues disciplines associades i podran consultar-se en la web www.campuscientificos.es.

No obstant això, els estudiants que obtinguen plaça, hauran d’abonar necessàriament la quantitat de 85 euros, en concepte de matriculació.

L’ajuda cobreix les despeses de materials, activitats complementàries, allotjament, assistència de monitors i manutenció dels alumnes.

El trasllat dels alumnes des dels seus llocs d’origen fins al Campus assignat, així com des d’aquest fins als seus domicilis, serà per compte dels alumnes, sense que procedisca l’abonament de cap ajuda per aquest concepte.

Presentació i tramitació de sol·licituds:

Les sol·licituds s’hauran d’emplenar per via telemàtica a través de l’adreça electrònica www.campuscientificos.es i en ella s’haurà de seleccionar les preferències. Podran:

 1. a) Indicar la seua preferència quant a un torn de participació i a més seleccionaran 10 projectes, dels 52 oferits per les universitats, que ordenaran per la seua prioritat.
 2. b) Indicar la seua preferència quant als projectes en els quals desitja participar. En aquest cas el sol·licitant haurà de marcar l’opció “tots dos torns” de participació i a més seleccionaran 10 projectes, dels 52 oferits per les universitats, que ordenaran per la seua prioritat.

El termini de presentació de sol·licituds, incloent tant el formulari com la documentació finalitzarà a les 15,00 hores (hora peninsular) del dia 9 de març de 2018.

Documentació a aportar:

La documentació addicional, que haurà d’emplenar-se mitjançant model al qual es podrà accedir en l’adreça electrònica www.campuscientificos.es, i que ha d’acompanyar als formularis per a completar les sol·licituds serà la següent:

 • Autorització de la participació del sol·licitant en el present procés de selecció, degudament signada pel pare, mare o tutor legal del mateix i pel propi sol·licitant.
 • Els sol·licitants afectats per discapacitat física, psicosocial, cognitiva o sensorial, hauran de comunicar-ho utilitzant el model i remetent-lo per correu postal certificat a la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, carrer Pintor Velázquez número 5 de *Alcobendas, Madrid CP 28100,
 • Certificació acadèmica, emplenada per la Secretaria del centre docent on el sol·licitant realitza els seus estudis en el curs 2017-2018, que, en tot cas, haurà d’incloure el càlcul de la nota mitjana que serà la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques obtingudes en cadascuna de les matèries durant el curs 2016-2017, arredonida a la centèsima més pròxima i en cas d’equidistància a la superior. En aquesta certificació es farà constar que està cursant estudis, en la modalitat de ciències en el cas dels  estudiants de primer de batxillerat, o en el cas d’estudiants de quart curs d’educació secundària obligatòria està cursant en l’opció d’ensenyaments acadèmics les matèries troncals de “biologia i geologia” i “física i química” o les matèries troncals de “ciències aplicades a l’activitat professional” i “tecnologia” en l’opció d’ensenyaments aplicats.
 • Fotocòpia del NIF, NIE o passaport.

També es podrà admetre la presentació de la sol·licitud impresa, que es presentarà, juntament amb la resta de l’esmentada documentació, degudament emplenada i signada, en la seu de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, situada en *Alcobendas, Madrid (CP 28100), carrer Pintor Velázquez, 5.

Criteris de valoració:

 • La selecció de candidats es farà ordenant als alumnes en funció de la nota mitjana obtinguda en el curs escolar 2016-2017. Tindran preferència els alumnes que hagueren obtingut una nota mitjana superior.
 • En el cas que es produïren empats en la puntuació, aquests es resoldran atenent els següents criteris:
 • 1r Millor nota obtinguda en el curs escolar 2016-2017, en la matèria de matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics o matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats.
 • 2n Si persistira l’empat, es dirimiran atenent l’ordre alfabètic per sorteig. L’ordre s’iniciarà per aquells el primer cognom dels quals comence per la lletra resultat del sorteig.

Més informació: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/extraescolares/campus-cientificos-verano.html