CALENDARI D’ADMISSIÓ:

Infantil i Primària
Jornada de portes obertes 2 de maig- 18:00
Presentació de sol·licituds 17 al 24 de maig
Baremació sol·licituds 17 al 30 de maig
Elaboració i publicació llistes provisionals 4 de juny
Reclamacions davant de la titularitat del Centre 4 al 6 de juny
Publicació en els centres de les llistes definitives 13 de juny
Termini de formalització de la matrícula 14 de juny al 2 de juliol
Matrícula per a cobrir places vacants per renúncia o excedents 3 de juliol

CRITERIS DE BAREMACIÓ:

1. Existència de germans o germanes matriculats en el centre: 15 punts

2. Pare, mare o tutors legals treballadors del centre docent: 5 punts

3. Proximitat del domicili o del lloc de treball d’algun dels seus pares, mares o tutors legals. Alumnat amb domicili que es trobe en l’àrea d’influència del centro:10 punts. Alumnat amb domicili que es trobe en les àrees limítrofes a la zona d’influència del centre: 5 punts.

El domicili familiar s’acreditarà per mitjà del DNI i un rebut recent d’aigua, llum, telèfon o contracte de lloguer (acreditant el depòsit de la fiança en la conselleria per mitjà dels models 805 o 806).

El lloc de treball es justificarà per mitjà de certificat emés per l’empresa en què acredite la relació laboral i domicili del centre de treball. Els treballadors per compte propi ho faran per mitjà de la declaració censal d’alta en el cens d’empresaris (model 036 o 037) .

4. Renda per capita de la unitat familiar any 2016: 2 punts a les rendes familiars iguals o inferiors a dos vegades l’indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM) .

Es considera unitat familiar els cònjuges i els hijos/as menors de 18 anys, així com els majors d’esta edat i menors de 26 anys que convisquen en el domicili familiar i no perceben cap tipus d’ingressos.

La Llei 6/2017 de 24 de Març de la Generalitat ha derogat la Llei 6/2009 de 30 de Juny de la Generalitat de protecció a la maternitat. En conseqüència, els fills no nascuts NO es computaran com a membres de la unitat familiar a este efecte de valorar el criteri de renda, família nombrosa o família monoparental. En el cas de separació o divorci dels pares, no es consideraran els ingressos de què no visca en el mateix domicili de l’alumno/a. Es considerarà membre de la unitat familiar el cónyugue del pare o mare que convisca en el mateix domicili de l’alumno/a . En cas de custòdia compartida es consederarán membres de la unitat familiar els que convisquen en el domicili d’empadronament de l’alumno/a.

5. Condició legal de família nombrosa. Nombrosa general: 3 punts De categoria especial: 5 punts.

6. Concurrència de discapacitat en l’alumnat, en els seus pares o germans i germanes. Quan existisca discapacitat en l’alumno/a, entre el 33% i el 65%: 4 punts. Si és superior al 65%: 7 punts En el cas de pares i germans, quan existisca discapacitat d’entre un 33% a un 64%: 3 punts. Si supera el 65%: 5 punts.

7. La condició de família monoparental general es valorarà amb 3 punts. Les de categoria especial, amb 5 punts. S’acreditarà aportant el títol de família monoparental.

 

 

DESEMPATS

Una vegada realitzada la baremació de totes les sol·licituds, en cas de produir-se empat entre diverses sol·licituds, segons la Conselleria d’Educació, i després d’haver-se realitzat un sorteig, el desempat es realitzarà per orde alfabètic del primer cognom des de la lletra U.

ACLARIMENTS:

  • Els sobres per a sol·licitar l’admissió estaran disponibles en la secretaria de la C/Madrid, núm. 7 uns dies abans del començament del període de presentació de sol·licituds (S’avisarà quan estiguen disponibles)
  • Àrea d’influència (10 punts) : Moncada
  • Àrees limítrofes (5 punts) : Alfara del Patriarca, Massarrojos, Foios, Albalat, Museros, Náquera, Bétera, Benifaraig, Districte 17 de València. (Veure mapa)

DOCUMENTACIÓ OFICIAL RELACIONADA:

Resultat del sorteig públic de la lletra de prioritat per a resoldre els empats en el procediment d’admissió de l’alumnat d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batchillerat per al curs 2018/2019.

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2018, del director territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual s’establixen el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat a les ensenyances d’Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2018-2019, en l’àmbit competencial de la província de València. [2018/3153]

ORDRE 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. [2016/3982] DECRET 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. [2016/2552]

CORRECCIÓN de errores de la Orden 7/2016, de 19 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. [2016/3982]

DECRETO 40/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se regula la admisión en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. [2016/2552]

Ideari del centro